gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Charakteristika školy

 • škola, která od roku 1996 se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky nese čestný název „Gymnázium Olgy Havlové“
 • škola, která se v rámci intenzivní spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity stala fakultní školou
 • škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků
 • škola se všeobecným zaměřením, jejíž absolventi jsou každoročně přijímáni na VŠ humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru
 • škola, která má v Ostravě nejdelší tradici a zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším stupni víceletého gymnázia
 • škola, na níž lze studovat podle zájmu studentů a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, nepovinně latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí
 • škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami: 23 multimediálních učeben (PC, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí, konferenční centrum, moderní laboratoř Ch a Bi, dvě učebny IVT, odborná učebna F, HV, VV, Bi, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly
 • škola, jejíž studenti se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. eTwinning, Comenius v angličtině, Das Bilt der Anderen – e-mailová komunikace s němčináři z Dánska, Řecka, Itálie apod.), matematický, keramický, divadelní kroužek, kroužek francouzského a ruského jazyka, kroužek „Psaní všemi deseti“, kroužek volejbalový, kroužek ČČK, filmový klub Jeden svět, humanitární aktivity – adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni
 • škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže („Klokan“ a „Pythagoriáda“), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.)
 • škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a sdružení Poznání
 • škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a připravuje poznávací zájezdy do zahraničí (VB, Francie, SRN, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Španělsko)
 • škola, jejíž studenti se pravidelně účastní soutěží a olympiád v českém jazyce, v ruském jazyce, matematice, biologii, dějepisu, fyzice, středoškolské odborné činnosti a soutěží v aplikované ekonomii s postupem do celostátních kol
 • škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy
 • škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů (drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu
 • škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách
 • škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi studenty a učiteli a mezi studenty navzájem
 • škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a studentům bohatě zapojuje do projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty
 • škola s vlastní jídelnou (s chutnou a bohatou stravou) a bufetem s pekárnou, automatem na teplé a studené nápoje, kopírkou pro studenty
 • škola s nově vybudovaným moderním multifunkčním hřištěm
 • škola ve velmi klidném prostředí, s dobrou dopravní dostupností MHD nebo na kole po cyklostezkách s možností uložit kola v kolárně


Studijní obory gymnázia:

Kód Název oboru Forma Poznámka
79-41-K/41 Gymnázium (od 1.9.2009) denní - čtyřleté 1., 2., 3., 4. ročník
79-41-K/81 Gymnázium (od 1.9.2007) denní - víceleté primy, sekundy,tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, oktávyObecná statistika (2015/2016):


Počet tříd: 20
Počet studentů: 601
Počet pedagogických pracovníků: 48
Počet nepedagogických pracovníků: 10
Vybavení školy: škola pavilonového typu (5 budov), jídelna, školní kuchyně, bufet, moderní multifunkční hřiště, zahradaSpecializované učebny:

 • 23 multimediálních učeben (PC, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí
 • konferenční centrum
 • moderní laboratoře CH a Bi
 • dvě učebny IVT
 • odborná učebna F, Bi, HV, VV
 • tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno)
 • knihovna
 • keramická pec
 • posilovna se spiningovými koly
 • tělocvičnaZvonění ve školním roce 2020/2021  

0. hodina 7:10 - 7:55
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5A. hodina 11:45 - 12:30
5B. hodina 12:05 - 12:50
6. hodina 13:00 - 13:45
7. hodina 13:55 - 14:40
8. hodina 14:45 - 15:30
9. hodina 15:35 - 16:20


Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba