gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Česko-německé vztahy v historickém semináři

Termín konání akce: 22.5.2013

 V rámci spolupráce a partnerství v projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace vystoupil v dějepisném semináři pro septimy doktorand Martin Sosna s prezentací "Proti sobě? Společně? Vedle sebe?". Jeho vystoupení bylo věnováno soužití Čechů a Němců na našem území v historické perspektivě - od středověku přes novověk a nacionalistické konfrontace 19. století, 1. světovou válku, vznik Československa a proměny národnostních vztahů, až po tragické události po Mnichovu, za protektorátu a během poválečného vyhnání Němců z Československa.

Velice zajímavá a hodnotná přednáška se nesla v přátelském a otevřeném duchu, téma bylo naprosto ideální, navazovalo na naši nedávnou konferenci věnovanou odsunu Němců a také bylo velmi vhodným rozkrytím složitých vztahů, jejichž rekapitulaci je věnována jedna z maturitních otázek - Češi a Němci - konfliktní společenství. V praxi jsme si znovu ověřili, že takovéto akce opravdu smysluplně prezentují výsledky akademického bádání a přenášejí jejich výsledky do středoškolského prostředí.

Zároveň jsme také v rámci tohoto projektu přispěli jako středoškolští učitelé s Jiřím Sovadinou k vysokoškolské výuce didaktiky třídenním metodickým seminářem pro studenty Slezské univerzity ve Velkých Losinách. Informace a fotografie z akce najdete ZDE

Projekt Popularizace
Hlavním cílem projektu je posílení popularizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaného v rámci činnosti Ústavu historických věd (ÚHV) Filosoficko-přírodovědecké fakulty SU v komparaci s výsledky dosaženými na špičkových zahraničních a dalších tuzemských pracovištích. Tento projekt je realizován po dobu 22 měsíců od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014.

Na stránky projektu přejděte ZDE
 
Vzhledem k povaze a zaměření projektových aktivit naše škola participuje na těchto aktivitách:
 
1. Realizace přednáškového cyklu prezentujícího výsledky současného stavu bádání o kulturním, společenském a politickém vývoji střední Evropy. Tento cyklus se skládá z 8 přednášek systematický doplněných posterovou prezentací – naše gymnázium bude hostit 2 přednášky (o délce 45 minut) za pololetí přednesené odbornými pracovníky ÚHV FPF SU. Tematické vymezení přednášek osciluje okolo tří základních tematických os:
a) Problematika identit v proměnách času a prostoru s důrazem na národnostní a konfesní menšiny.
b) Současné trendy zahraničního a tuzemského bádání v oblasti kulturních dějin.
c)  Prostor slezského Poodří jako místo střetávání a míjení v rámci střední Evropy (více k tomu viz příloha tohoto dopisu). Součástí aktivity je i vytvoření sylabu a prezentace zpřístupněných formou interaktivních internetových stránek, které mohou sloužit jako pomůcka v hodinách výuky dějepisu. Veškeré náklady spojené s působením přednášejících jsou hrazeny z finančních prostředků projektu.
 
2. Zapojení našich studentů a pedagogických pracovníků do projektu formou jejich účasti na zahraničních exkurzích (Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko), zaměřených na popularizaci současných poznatků v oblasti vysoce aktuální společenské problematiky proměn identit v čase a prostoru s důrazem na etnické a konfesní menšiny. Jedná se o dvě exkurze, každá v jednom roce projektu, jejichž odborný program bude připraven pracovníky ÚHV FPF SU. Zúčastní se jí vždy jeden pedagog a několik vybraných studentů (3-5) se zájmem o obor historie a příbuzné obory. Účastníkům exkurzí budou z finančních prostředků projektu plně hrazeny: cestovné (do Opavy a dále v rámci itineráře exkurze), stravné, ubytování a vstupy do navštívených kulturních institucí. Délka exkurzí bude 4-5 dní.
 
V rámci spolupráce se našemu gymnáziu i nadále otevírá možnost prohloubit spolupráci školy s univerzitním prostředím, současně rozšířit možnost prezentace školy vůči veřejnosti.

Petr Šimíček

  • Publikováno: 23.5.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba