gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Doktorandka Slezské univerzity v dějepisném semináři

Termín konání akce: 11.2.2013 - 11.2.2013

Naše škola se zapojila jako partnerská do projektu Popularizace nejnovějších výzkumných a vědeckých výsledků Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace (OPVK 7.2.3). V rámci této spolupráce vystoupila v dějepisném semináři pro septimy doktorandka Veronika Marková s prezentací "Sběratelství, emblémy a kulturní zkušenosti v raném novověku". Nelehké téma představené v přístupném a přátelském duchu seminaristy podle reakcí zaujalo a otevřelo jim nová světy, do kterých běžná středoškolská výuka dějepisu dává opravdu jen skromně nahlédnout.

V praxi jsme si ověřili, že takovéto akce opravdu smysluplně prezentují výsledky akademického bádání a přenášejí jejich výsledky do středoškolského prostředí.

Medailon lektorky Veroniky Markové ZDE

Projekt Popularizace
Hlavním cílem projektu je posílení popularizace výsledků výzkumu a vývoje realizovaného v rámci činnosti Ústavu historických věd (ÚHV) Filosoficko-přírodovědecké fakulty SU v komparaci s výsledky dosaženými na špičkových zahraničních a dalších tuzemských pracovištích. Tento projekt je realizován po dobu 22 měsíců od 1. 7. 2012 do 30. 4. 2014.

Na stránky projektu přejděte ZDE
 
Vzhledem k povaze a zaměření projektových aktivit naše škola participuje na těchto aktivitách:
 
1. Realizace přednáškového cyklu prezentujícího výsledky současného stavu bádání o kulturním, společenském a politickém vývoji střední Evropy. Tento cyklus se skládá z 8 přednášek systematický doplněných posterovou prezentací – naše gymnázium bude hostit 2 přednášky (o délce 45 minut) za pololetí přednesené odbornými pracovníky ÚHV FPF SU. Tematické vymezení přednášek osciluje okolo tří základních tematických os:
a) Problematika identit v proměnách času a prostoru s důrazem na národnostní a konfesní menšiny.
b) Současné trendy zahraničního a tuzemského bádání v oblasti kulturních dějin.
c)  Prostor slezského Poodří jako místo střetávání a míjení v rámci střední Evropy (více k tomu viz příloha tohoto dopisu). Součástí aktivity je i vytvoření sylabu a prezentace zpřístupněných formou interaktivních internetových stránek, které mohou sloužit jako pomůcka v hodinách výuky dějepisu. Veškeré náklady spojené s působením přednášejících jsou hrazeny z finančních prostředků projektu.
 
2. Zapojení našich studentů a pedagogických pracovníků do projektu formou jejich účasti na zahraničních exkurzích (Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko), zaměřených na popularizaci současných poznatků v oblasti vysoce aktuální společenské problematiky proměn identit v čase a prostoru s důrazem na etnické a konfesní menšiny. Jedná se o dvě exkurze, každá v jednom roce projektu, jejichž odborný program bude připraven pracovníky ÚHV FPF SU. Zúčastní se jí vždy jeden pedagog a několik vybraných studentů (3-5) se zájmem o obor historie a příbuzné obory. Účastníkům exkurzí budou z finančních prostředků projektu plně hrazeny: cestovné (do Opavy a dále v rámci itineráře exkurze), stravné, ubytování a vstupy do navštívených kulturních institucí. Délka exkurzí bude 4-5 dní.
 
V rámci spolupráce se našemu gymnáziu i nadále otevírá možnost prohloubit spolupráci školy s univerzitním prostředím, současně rozšířit možnost prezentace školy vůči veřejnosti.

Petr Šimíček

  • Publikováno: 12.2.2013

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba