gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Studentská konference aneb Mýty a realita komunistického Československa

Ve čtvrtek 2. března 2006 se na našem gymnáziu uskutečnila studentská konference „Mýty a realita komunistického Československa“, které se zúčastnilo téměř 60 studentů z 12 ostravských i mimoostravských středních škol. Organizátoři konference připravili program přednášek, workshopů a besed, které měly přiblížit účastníkům dobu československého komunistického režimu v 50. letech 20. století z různých úhlů pohledu. Po oficiálním zahájení studenti vyslechli vstupní informativní přednášku Petra Šimíčka o mechanismu moci a politických procesů v „lidově demokratickém“ Československu. Poté pracovali ve workshopu s texty, emblémy a symboly socialisticko-realistické poezie. Dále sledovali vizuální prezentaci socialisticko-realistického výtvarného umění 50. let, kterou přichystal Josef Kulička. Pak pracovali pod vedením Jany Huvarové a Petra Šimíčka s autentickým textem z tisku 50. let a rozkrývali agresivní a jednostranný přístup tehdejších žurnalistů k politické realitě.

Po obědě všichni zúčastnění se zájmem sledovali dokumentární film „Kubánské jaro“ o nelehkém životě disidentů a vězňů Castrova režimu, který je stále aktuální připomínkou toho, že komunismus ve svých nelidských formách není jen mrtvou minulostí. Měli také unikátní možnost diskutovat s jeho tvůrcem, panem Carlosem Gonzalesem, pracovníkem organizace Člověk v tísni. V závěru konference studenti vyslechli osobní příběhy bývalých vězňů československého komunistického režimu. Pánové Leo Žídek a Zdeněk Růžička z ostravské pobočky Konfederace politických vězňů se studenty diskutovali a seznámili je s cíli a posláním své organizace. V průběhu konference měli účastníci možnost navštívit výstavu artefaktů, oficiálních propagandistických tiskovin a archiválií z 50. let.

Velmi pozitivní a povzbudivé ohlasy zúčastněných studentů i jejich učitelů potvrdily smysluplnost našeho projektu a proto věříme, že další ročníky studentských konferencí máme před sebou…


Program

9.30 – 9.40 oficiální zahájení
9.40 – 10.00 „Mechanismus politických procesů 50. let“ (Petr Šimíček)
10.00 – 10.45 studentské skupiny I. a II.
„Výtvarné umění socialisticko-realistické“ (Josef Kulička)
„Emblematika socialisticko-realistické poezie 50. let“ (P. Šimíček)
10.45 – 10.55 přestávka
10.55 – 11.40 výměna skupin I. a II.
„Emblematika socialisticko-realistické poezie 50. let“ (P. Šimíček)
„Výtvarné umění socialisticko-realistické“ (Josef Kulička)
11.40 – 12.00 přestávka
12.00 – 13.00 „Verbální agrese v tisku 50. let“(Jana Huvarová, Petr Šimíček)
13.00 – 13.30 oběd
13.30 – 14.30 „Kubánské jaro“ (Carlos Gonzales)
14.30 – 14.40 přestávka
14.40 – 15.30 beseda s politickými vězni komunistického režimu
(Leo Žídek, Zdeněk Růžička)
po 15.30 oficiální zakončení
 


Mýty a realita komunistického Československa

Studentská konference na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě

1. Smysl a cíle

 • přiblížit studentům dobu minulou, ale přesto stále přítomnou – neprožili ji, výrazně však poznamenala životy jejich rodičů a prarodičů
 • tehdejší ideologii a reálný politický systém zmapovat nejen historicky, ale představit živé totalitární systémy jako jejich dědictví a stálé civilizační nebezpečí
 • vymezené dějinné údobí prozkoumat do hloubky – ne toliko popisně s dominancí politických a hospodářských dějin (jak bývá bohužel obvyklé), ale taktéž v podobě stereotypů socialisticko-realistického umění i každodenního života, pohledem osobních svědectví, dochovaných pramenů atd.
 • seznámit studenty s našimi nedávnými dějinami jinou formou než nabízí běžná zevrubná výuka – kombinace tradičních i netradičních přístupů či metod jako komunikační a tvůrčí výchova – studenti nebudou pouhými pasivními příjemci dávek faktografických informací, ale naopak stanou se aktivními spolutvůrci , partnery v hledání odpovědí (kreativita, rozvoj verbálních schopností, prezentace názorů před širším fórem posluchačů atd.)
 • rozšíření okruhu zapojených studentů mimo naše gymnázium, nabídka spolupráce pro jiné střední školy v okolí – výměna postřehů, nápadů, myšlenek, vzájemná inspirace

 

2. Tematické okruhy a metody

a) život v totalitním státě – krize komunikace, strach,odvaha, přetvářka

 • práce s memoárovou literaturou, dokumentární filmy, diskuse, rozhovory s pamětníky z Konfederace politických vězňů (Leo Žídek)

b) mechanismus politických procesů 50. let

 • workshop (práce s fotokopiemi archivních dokumentů konkrétního politického procesu, Buchal a spol. 1950)
 • beseda s bývalými politickými vězni (jedinečné životní příběhy, svědectví)
 • shrnující přednáška (Petr Šimíček)

c) perzekuce církví a řeholních řádů v 50. letech (Vojtěch Vlček)
d) umění ve službách státní ideologie, symboly a klišé socialistického realismu v literatuře, výtvarném umění, architektuře (Josef Kulička)

 • workshop (interpretace budovatelské poezie, stěžejní motivy a tvůrčí záměry)
 • přednáška, projekce obrazů a následná diskuse (výtvarné umění – heroismus, politické karikatury, socialistický realismus = realismus?)

e) jazyk doby –frázovitost, vyprázdněnost jazyka, verbální agrese v oficiální propagandě

 • workshop - práce s dobovým tiskem, konfrontace se svobodnou žurnalistikou (Petr Šimíček)

f) stálé nebezpečí – dnešní nedemokratické politické systémy a extrémní politická seskupení jako mutace známých genocidních genů

 • osobní svědectví z Kuby (spolupracovník organizace Člověk v tísni Carlos Gonzales)

 

3. Organizace

 • další fáze gymnaziálního projektu „Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let 20. století“, který od roku 1997 probíhá v rámci ASP UNESCO (tematická oblast „Lidská práva“)
 • návaznost na listopadový projekt „Příběhy bezpráví – komunistické Československo“ organizovaný ve spolupráci s nadací Člověk v tísni
 • pokračování pravidelné spolupráce našeho historického semináře s pamětníky z ostravské pobočky Konfederace politických vězňů

 

 • Publikováno: 1.6.2006

Fotografie

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba