gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Environmentální výchova

Základním cílem EVVO je přispět k utváření takových postojů člověka k prostředí, které by vedly k udržitelnému rozvoji života a lidské civilizace na Zemi.

Environmentální výchova je integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů, zejména přírodovědných. Průřezové téma Environmentální výchova je součástí Školního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího plánu.

Cíle EVVO na škole:

 • vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
 • vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístupu k běžným denním činnostem 
 • objektivně informovat studenty o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů 
 • propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
 • naučit studenty vnímat místo, ve kterém žijí a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v něm probíhají
 • postupná ekologizace provozu školy a jejího okolí
 • vést žáky k třídění odpadu
   

EVVO v chodu školy:

 • vychází z požadavků RVP a je součástí ŠVP
 • integrováno v jednotlivých předmětech (také v souvislosti s mezinárodním programem Ekoškola)
 • realizováno také projekty v jednotlivých ročnících
 • mimo vyučování
  • sběr PET-lahví, papíru, použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení, víček z PET-lahví
  • třídění odpadu (plasty, papír, bioodpad, baterie, elektroodpad, směs)
  • pořádání ekokonference pro ZŠ a SŠ
  • péče o přírodní zahradu
  • účast na krajské konferenci badatelských projektů EVVO
  • zapojení v mezinárodním programu Ekoškola
  •  účast na Dni Země
 • spolupráce s mimoškolními organizacemi
  • OZO Ostrava, Ekoškola, Recyklohraní, ZOO Ostrava, střediska ekologické výchovy, Elektrowin, Ecobat
    

Projekty:

 • Voda (tercie, 1. ročníky)
 • Odpady (primy, 1. ročníky
 • Ekostopa (tercie)
 • Ropa (kvarty)
 • Fyzika okolo nás (kvarty)
 • Globální problémy a nerovnováha ve světě (1. ročníky)
 • Energie (3. ročníky)

Exkurze:

 • ZOO Ostrava (prima, tercie, seminář)
 • společnost OZO (sekundy)
 • Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy (sekundy)
 • Hornické muzeum Landek (kvarty)
 • arboretum Nový Dvůr u Opavy (I. ročníky)
 • přírodní rezervace rybník Štěpán (II. ročníky)
 • přírodní památka Turkov (seminář z biologie)

Mgr. Martin Fluksa
 

Sbírka vybitých baterií, PET láhví a víček

Naše škola se v rámci programu environmentální výchovy zapojuje do třídění odpadu, sběru PET lahví, sběru vybitých monočlánků a baterií.

Sběrem víček z PET lahví jsme přispívali k zakoupení senzorů na kontinuální měření glykémie pro děti nemocné cukrovkou pod záštitou Občanského sdružení Dítě s diabetem a na léčbu vývojové poruchy nervové soustavy – mikrocefalii. V letošním školním roce 2020/2021 tímto sběrem přispíváme zdravotně znevýhodněným lidem Rehabilitačního centra v Hrabyni, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY k léčbě vývojových poruch nervové soustavy a lidem v zemích třetího světa. Projekt Charity Hrabyně se nazývá "Pomáhejte s námi!"(více na www.hrabyne.charita.cz).

Připojme se tedy k této užitečné a smysluplné sbírce.

 
 

Odkazy na weby s environmentální tématikou

Koše na tříděný odpad

Nejčastější mýty o třídění odpadu

Sběr vysloužilých spotřebičů

 

05.12.2017

Přestaň mluvit, začni sázet!

„Sázením stromů proti oteplování planety“ - tak zní heslo mezinárodní organizace Plant for the Planet. Děti z celého světa sází stromy, aby se snížilo množství oxidu uhličitého v atmosféře. Ve středu 29. listopadu se k vysazování připojili také žáci naší školy, kteří ve spolupráci s žáky Wichterlova gymnázia vysázeli stromy v Krásném Poli v blízkosti Planetária Ostrava.
21.11.2017

Ekologická škola Moravskoslezského kraje

Naše gymnázium bylo slavnostně oceněno radou Moravskoslezského kraje za své mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a vzdělávání k udržitelnému rozvoji a získalo certifikát „Ekologická škola v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017“ v kategorii středních škol.
13.11.2017

Rozvoj badatelských dovedností žáků Gymnázia Olgy Havlové

Harmonogram projektu: 1. září 2017 - 30. června 2018 Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017/2018. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činila 50 000 Kč.
08.11.2017

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové (říjen 2017)

V areálu školního pozemku byl ve školním roce 2016/2017 s podporou Moravskoslezského kraje realizován projekt Přírodní zahrady, který umožňuje rozvoj badatelsky orientovaného, podporuje rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispívá k budování kladného vztahu žáků k přírodě. Byla provedena výsadba stromů a keřů domácího původu, byla založena bylinková zahrádka, vysázeny rostliny přitahující motýly, zhotoven hmyzí hotel, čmelákovník, ptačí budka a instalováno krmítko pro ptáky.
25.10.2017

Environmentální seminář na VŠB

V pondělí 16. 10. 2017 se téměř třicet studentů biologických seminářů ze septim a třetího ročníku zúčastnilo Environmentálního semináře na Vysoké škole Báňské.
18.10.2017

Studentka na stáži v Ústavu výzkumu globální změny

Z řad našich pedagogů jsem se dozvěděla o projektu Otevřená věda, kterou realizuje Akademie věd České republiky. Nic mi nebránilo se do projektu zapojit a svého rozhodnutí nelituji.
29.06.2017

Mezinárodní titul Ekoškola úspěšně obhájen!

Slavnostní převzetí titulu Ekoškola proběhlo 22. června 2017 v Senátu Parlamentu České republiky.
14.05.2017

Přírodní zahrada na Gymnáziu Olgy Havlové

Harmonogram projektu: září 2016 - červen 2017 Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 50 000 Kč. Moravskoslezským krajem nám byla přidělena dotace v požadované výši 36 000 Kč (72 % nákladů), zbylých 28 % nákladů je hrazeno z vlastních zdrojů školy.
12.04.2017

Úspěch v krajském kole Ekologické olympiády

Ve dnech 6. a 7. dubna proběhlo ve Starých Hamrech v Beskydech krajské kolo Ekologické olympiády, ve kterém se náš tým ve složení Martina Jandová, Daniela Němcová a Klára Výtisková (kvinta A) umístil na velmi pěkném druhém místě. Více o strastiplných úlohách a průběhu olympiády si můžete přečíst v básni, která byla složena při zpáteční cestě.
28.03.2017

Plant for the planet

Dne 2. března se na naší škole uskutečnil dobročinný prodej takzvaných "Hodných čokolád" pod záštitou společnosti Plant for the Planet. Jedná se o mezinárodní neziskovou organizaci, která bojuje proti emisím oxidu uhličitého, usiluje o nápravu životního prostředí na naší planetě a navíc je iniciativou dětí a dospívajících.
28.03.2017

Den vody v Ústavu geoniky

Dne 24. 3. 2017 se třída tercie B při příležitosti Světového dne vody, který se slaví 22. března, podívala do Ústavu geoniky Akademie věd ČR. Nachází se nedaleko naší školy, v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.
07.12.2016

7. ročník soutěžní Ekokonference

V pondělí 5. 12. proběhl na naší škole již sedmý ročník soutěžní Ekokonference pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Letošní téma bylo věnováno ovzduší a dopravě, jejich vlivu na životní prostředí našeho regionu.
23.11.2016

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí opět naše!

Soutěžní tým tvořený Jankou Marschalkovou, Michaelou Kupkovou a Ivanou Novobílskou ze sexty A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci. V konkurenci středních škol jsme se opět umístili na krásném 1. místě. Ocenění jsme získali také za nejlepší odbornou práci soutěže.
05.11.2016

Život v zahradě 2016

Dne 14. 10. proběhl na naší škole druhý ročník bienále „Život v zahradě“. Na tomto projektovém dni se mohli studenti seznámit s různými odrůdami ovoce a zeleniny, které sami pěstují v podmínkách svých zahrad. Díky spolupráci se Střední zahradnickou školou v Ostravě, jež nám zapůjčila vzorky jablek a hrušek, měli žáci možnost vidět i méně pěstované odrůdy jádrovin.
05.11.2016

Envofilm s naší účastí

Dne 20. 10. 2016 jsme se s naším tříčlenným týmem a panem magistrem M. Fluksou vypravili do Českého Těšína na předávání cen Envofilm 2016. Film, se kterým jsme se zde prezentovali, nese název “Ostrava, zelené město?" a jeho natáčení nám zabralo téměř půl roku. Nabyli jsme spoustu zajímavých zkušeností a celý projekt nás velice obohatil. V dalším ročníku to s novými nápady určitě zkusíme znova. Barbora Morysová, kvinta B
 
10.10.2016

Kongres středních škol s naší účastí (říjen 2016)

Dne 3. 10. 2016 jsme se zúčastnili již třináctého ročníku kongresu pro střední školy, tentokrát s tématem „Vnímání světa v rámci ekonomiky a bezpečnosti“.
28.04.2016

Ukliďme svět, ukliďme Česko

V úterý 19. dubna po vyučování se dobrovolníci z ekotýmu a 1. C zapojili do úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, organizované Českým svazem ochránců přírody a spolkem Ekosmák. Studenti se vydali do lesa v Plesné, aby okolí frekventovaných stezek a přilehlého potoka zbavili odpadků.
25.04.2016

Krajské kolo Ekologické olympiády

Letošní již 21. ročník Ekologické olympiády se po delší odmlce konal také v Moravskoslezském kraji. Naši školu ve dvoudenním krajském kole reprezentoval tříčlenný tým z kvinty ve složení Martina Šrámková, Pavla Marschalková a Lenka Marschalková. Náplní soutěže bylo porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí.
03.04.2016

8. ročník Krajské konference

Dne 23. března jsme se zúčastnili již 8. ročníku konference „Prezentace badatelských projektů EVVO“, který již tradičně proběhl v zasedací místnosti zastupitelstva pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové.
03.04.2016

Den vody očima žáků

V pondělí 21. března navštívili žáci tercií v rámci Světového dne vody Ústav geoniky AV ČR. Možná se ptáte, proč bychom si měli Světový den vody, který připadá na 22. březen, připomínat. Víte ale kupříkladu, že podle Světového ekonomického fóra (WEF) představuje „vodní krize“ jednu ze tří největších hrozeb v nadcházející dekádě?

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba