gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Environmentální výchova

Základním cílem EVVO je přispět k utváření takových postojů člověka k prostředí, které by vedly k udržitelnému rozvoji života a lidské civilizace na Zemi.

Environmentální výchova je integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů, zejména přírodovědných. Průřezové téma Environmentální výchova je součástí Školního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího plánu.

Cíle EVVO na škole:

 • vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
 • vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístupu k běžným denním činnostem 
 • objektivně informovat studenty o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů 
 • propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
 • naučit studenty vnímat místo, ve kterém žijí a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v něm probíhají
 • postupná ekologizace provozu školy a jejího okolí
 • vést žáky k třídění odpadu
   

EVVO v chodu školy:

 • vychází z požadavků RVP a je součástí ŠVP
 • integrováno v jednotlivých předmětech (také v souvislosti s mezinárodním programem Ekoškola)
 • realizováno také projekty v jednotlivých ročnících
 • mimo vyučování
  • sběr PET-lahví, papíru, použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení, víček z PET-lahví
  • třídění odpadu (plasty, papír, bioodpad, baterie, elektroodpad, směs)
  • pořádání ekokonference pro ZŠ a SŠ
  • péče o přírodní zahradu
  • účast na krajské konferenci badatelských projektů EVVO
  • zapojení v mezinárodním programu Ekoškola
  •  účast na Dni Země
 • spolupráce s mimoškolními organizacemi
  • OZO Ostrava, Ekoškola, Recyklohraní, ZOO Ostrava, střediska ekologické výchovy, Elektrowin, Ecobat
    

Projekty:

 • Voda (tercie, 1. ročníky)
 • Odpady (primy, 1. ročníky
 • Ekostopa (tercie)
 • Ropa (kvarty)
 • Fyzika okolo nás (kvarty)
 • Globální problémy a nerovnováha ve světě (1. ročníky)
 • Energie (3. ročníky)

Exkurze:

 • ZOO Ostrava (prima, tercie, seminář)
 • společnost OZO (sekundy)
 • Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy (sekundy)
 • Hornické muzeum Landek (kvarty)
 • arboretum Nový Dvůr u Opavy (I. ročníky)
 • přírodní rezervace rybník Štěpán (II. ročníky)
 • přírodní památka Turkov (seminář z biologie)

Mgr. Martin Fluksa
 

Sbírka vybitých baterií, PET láhví a víček

Naše škola se v rámci programu environmentální výchovy zapojuje do třídění odpadu, sběru PET lahví, sběru vybitých monočlánků a baterií.

Sběrem víček z PET lahví jsme přispívali k zakoupení senzorů na kontinuální měření glykémie pro děti nemocné cukrovkou pod záštitou Občanského sdružení Dítě s diabetem a na léčbu vývojové poruchy nervové soustavy – mikrocefalii. V letošním školním roce 2020/2021 tímto sběrem přispíváme zdravotně znevýhodněným lidem Rehabilitačního centra v Hrabyni, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY k léčbě vývojových poruch nervové soustavy a lidem v zemích třetího světa. Projekt Charity Hrabyně se nazývá "Pomáhejte s námi!"(více na www.hrabyne.charita.cz).

Připojme se tedy k této užitečné a smysluplné sbírce.

 
 

Odkazy na weby s environmentální tématikou

Koše na tříděný odpad

Nejčastější mýty o třídění odpadu

Sběr vysloužilých spotřebičů

 

08.12.2015

6. ročník soutěžní Ekokonference

V pondělí 7. 12. proběhl na naší škole již šestý ročník soutěžní Ekokonference pro naše studenty tercií a kvart a žáky 8. a 9. tříd základních škol. Letošní téma bylo věnováno Energiím a životnímu prostředí našeho regionu.
21.11.2015

Kongres středních škol s naší účastí

Dne 26. října 2015 se naši studenti zúčastnili již dvanáctého ročníku kongresu pro střední školy, tentokrát s tématem „Život člověka v aktuálních podmínkách“.
21.11.2015

1. místo v soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

Soutěžní tým tvořený Nicolou Pertile a Eliškou Mičulkovou ze 4. A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje na Vysoké škole báňské ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci a v silné konkurenci středních škol se umístil na krásném 1. místě. Další soutěžní tým ve složení Nikola Urbanová, Daniela Švrčková a Martina Chobotová ze 2. C byl oceněn za nejlepší závěrečnou práci.
23.06.2015

Slavnostně jsme převzali titul Ekoškola - mezinárodní ocenění!

Mezinárodní titul Ekoškola nám byl slavnostně předán 18. června 2015 v Senátu Parlamentu České republiky a jsme na něj právem hrdi.
25.04.2015

2. místo ve Velké ceně ZOO

V sobotu 11. dubna proběhlo finále Velké ceny zoo, ve kterém se soutěžní tým sekundy B umístil na krásném 2. místě.
08.04.2015

3. místo v mezinárodní soutěži N-Trophy!

Ve dnech od 6. do 8. března se v Brně konalo ústřední finále 5. ročníku mezinárodní soutěže N-Trophy, kam se probojoval i náš tříčlenný tým s názvem ATPáci ve složení Monika Mikolajková, Tomáš Deingruber a David Mikolajek.
08.04.2015

7. ROČNÍK KRAJSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE S NAŠÍ ÚČASTÍ

Ve dnech 24. a 25. března prezentovali žáci naší školy na krajské konferenci své badatelské práce věnující se životnímu prostředí a trvale udržitelnému rozvoji. Svými netradičními tématy, odbornou úrovní zpracování a vlastním přínosem zaujali nejen porotce, ale také další účastníky konference.
08.04.2015

EXKURZE DO SPOLEČNOSTI OZO OSTRAVA (březen 2015)

Problematice správného třídění odpadu se ve dnech 25. a 26. března věnovali žáci sekund v Centru odpadové výchovy společnosti OZO Ostrava. Exkurze se uskutečnila v rámci programu „Kam s ním?“.
08.04.2015

SVĚTOVÝ DEN VODY S OTEVŘENOU VĚDOU (březen 2015)

Dne 23. 3. se studenti septim a třetího ročníku navštěvující chemický seminář zúčastnili exkurze do Ústavu geoniky akademie věd, kde v rámci světového dne vody navštívili přednášku na téma "Voda ve vesmíru" a sami si mohli vyzkoušet nespočet zajímavých pokusů a měření s vodou.
30.03.2015

Blíží se audit mezinárodního programu Ekoškola

V pondělí 13. dubna se kromě žáků a pedagogů budou v naší škole pohybovat i dva auditoři vyslaní Sdružením Tereza (koordinátor programu Ekoškola v České republice). Jejich cílem je na místě posoudit, zda si naše škola zaslouží za své aktivity získat prestižní titul Ekoškola.
05.02.2015

Mezinárodní program Ekoškola

Program Ekoškola byl vyhlášen v roce 1995 jako reakce na Summit Země v Rio de Janeiru s cílem zapojovat mladé lidi do řešení problémů životního prostředí a udržitelného rozvoje. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2005 a naši žáci se jej účastní již druhým rokem.
11.12.2014

5. ročník Ekokonference

V pondělí 8. 12. proběhl na naší škole již pátý ročník soutěžní Ekokonference pro naše studenty tercií a kvart a žáky 8. a 9. tříd základních škol. Letošní téma bylo Biodiverzita a životní prostředí našeho regionu s podtitulem předcházením vzniku odpadu k biologické rozmanitosti.
19.11.2014

Areál školy zdobí nové stromy

 V pátek 7. 11. 2014 jsme oslavili Mezinárodní den Ekoškol.
19.11.2014

Úspěch našich studentek v soutěži Voda a životní prostředí (listopad 2014)

 Soutěžní tým tvořený Janou Michalcovou, Ladou Bartoňkovou a Michaelou Provazovou ze septimy A získal dne 11. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje na Vysoké škole báňské ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci a v silné konkurenci středních škol se umístil na hezkém třetím místě.
12.10.2014

Život v zahradě

Dne 3. 10. 2014 proběhl na naší škole první ročník výstavy „Život v zahradě“, který byl pořádán při příležitosti letošního „ Roku malých rodinných farem“.
27.04.2014

6. ročník krajské ekologické konference s naší účastí

Studenti a žáci Moravskoslezského kraje prezentovali ve dnech 8. a 9. dubna své badatelské práce věnující se životnímu prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.
15.04.2014

Muzejní expozice přírody a krajiny Ostravska očima kvart

Víte, jaká tajemství skýtá příroda a krajina Ostravska? Chcete prozkoumat jednotlivé biotopy a poznat blíže jejich geologii a to vše na jednom místě? Navštivte Ostravské muzeum jako naše kvarty!
06.04.2014

Víčka z PET lahví pro Tomáška Berku

Všem, kteří se aktivně zapojují do sběru víček a pomáhají tak Tomáškovi přiblížit jeho přání chodit, oznamujeme, že bylo mamince předáno 500 kg víček z PET lahví. Tomáškova maminka moc děkuje a posílá dvě fotografie.
26.03.2014

Světový den vody s otevřenou vědou

Víte, že i voda má svůj svátek? Světový den vody byl organizací spojených národů stanoven na 22. březen již počátkem 90. let 20. století. Důvodem je skutečnost, že na světě stále více lidí trpí nedostatkem pitné vody. Žáci tercií se u příležitosti svátku této životodárné tekutiny zúčastnili v areálu Vysoké školy báňské Světového dne vody s Otevřenou vodou a připomněli si, jak je voda nesmírně důležitá pro veškerý život na Zemi, a proč je důležité s vodou správně hospodařit.
05.03.2014

Stanice přírodovědců očima primánů

Ve dnech 25. 2. a 27. 2. 2014 se žáci primy A a primy B zúčastnili v rámci ekologických dnů exkurze po chovatelských pracovnách Stanice přírodovědců v Ostravě – Porubě.

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba