gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Environmentální výchova

Základním cílem EVVO je přispět k utváření takových postojů člověka k prostředí, které by vedly k udržitelnému rozvoji života a lidské civilizace na Zemi.

Environmentální výchova je integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů, zejména přírodovědných. Průřezové téma Environmentální výchova je součástí Školního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího plánu.

Cíle EVVO na škole:

 • vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
 • vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístupu k běžným denním činnostem 
 • objektivně informovat studenty o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů 
 • propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
 • naučit studenty vnímat místo, ve kterém žijí a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v něm probíhají
 • postupná ekologizace provozu školy a jejího okolí
 • vést žáky k třídění odpadu
   

EVVO v chodu školy:

 • vychází z požadavků RVP a je součástí ŠVP
 • integrováno v jednotlivých předmětech (také v souvislosti s mezinárodním programem Ekoškola)
 • realizováno také projekty v jednotlivých ročnících
 • mimo vyučování
  • sběr PET-lahví, papíru, použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení, víček z PET-lahví
  • třídění odpadu (plasty, papír, bioodpad, baterie, elektroodpad, směs)
  • pořádání ekokonference pro ZŠ a SŠ
  • péče o přírodní zahradu
  • účast na krajské konferenci badatelských projektů EVVO
  • zapojení v mezinárodním programu Ekoškola
  •  účast na Dni Země
 • spolupráce s mimoškolními organizacemi
  • OZO Ostrava, Ekoškola, Recyklohraní, ZOO Ostrava, střediska ekologické výchovy, Elektrowin, Ecobat
    

Projekty:

 • Voda (tercie, 1. ročníky)
 • Odpady (primy, 1. ročníky
 • Ekostopa (tercie)
 • Ropa (kvarty)
 • Fyzika okolo nás (kvarty)
 • Globální problémy a nerovnováha ve světě (1. ročníky)
 • Energie (3. ročníky)

Exkurze:

 • ZOO Ostrava (prima, tercie, seminář)
 • společnost OZO (sekundy)
 • Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy (sekundy)
 • Hornické muzeum Landek (kvarty)
 • arboretum Nový Dvůr u Opavy (I. ročníky)
 • přírodní rezervace rybník Štěpán (II. ročníky)
 • přírodní památka Turkov (seminář z biologie)

Mgr. Martin Fluksa
 

Sbírka vybitých baterií, PET láhví a víček

Naše škola se v rámci programu environmentální výchovy zapojuje do třídění odpadu, sběru PET lahví, sběru vybitých monočlánků a baterií.

Sběrem víček z PET lahví jsme přispívali k zakoupení senzorů na kontinuální měření glykémie pro děti nemocné cukrovkou pod záštitou Občanského sdružení Dítě s diabetem a na léčbu vývojové poruchy nervové soustavy – mikrocefalii. V letošním školním roce 2020/2021 tímto sběrem přispíváme zdravotně znevýhodněným lidem Rehabilitačního centra v Hrabyni, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY k léčbě vývojových poruch nervové soustavy a lidem v zemích třetího světa. Projekt Charity Hrabyně se nazývá "Pomáhejte s námi!"(více na www.hrabyne.charita.cz).

Připojme se tedy k této užitečné a smysluplné sbírce.

 
 

Odkazy na weby s environmentální tématikou

Koše na tříděný odpad

Nejčastější mýty o třídění odpadu

Sběr vysloužilých spotřebičů

 

05.03.2014

Exkurze v OZO Ostrava (únor 2014)

Ve čtvrtek 20. února 2014 se studenti sekundy A zúčastnili výukového programu v OZO Ostrava.
05.12.2013

4. ročník soutěžní ekokonference

V pondělí 2. 12. 2013 proběhl na našem gymnáziu již 4. ročník soutěžní ekokonference pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídající ročníky nižšího gymnázia.
Rok 2013 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen Mezinárodním rokem vodní spolupráce.
06.11.2013

Úspěch našich studentek v soutěži Voda a životní prostředí

Soutěžní tým tvořen Hanou Pitronovou, Kateřinou Ochodkovou ze sexty A a Terezou Macurovou z oktávy B, získal dne 4. 11. na závěrečném workshopu k soutěži Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje na Vysoké škole báňské ocenění za svou odbornou práci, poster a prezentaci a v silné konkurenci středních škol se umístil na hezkém třetím místě.
03.10.2013

Kongres „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“

Dne 30. září 2013 jsme se s panem profesorem Mgr. Martinem Fluksou zúčastnili desátého ročníku ekologického kongresu na téma „Ekologie v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí“. V 8 hodin ráno zahájil kongres hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav Novák úvodní prezentací, která nás uvedla do základní problematiky těžby uhlí a rekultivace krajiny. Poté měli proslov pan Lumír Palyza, starosta Ostravy-Poruby, a další významní hosté.
29.09.2013

Exkurze do Bochemie a.s. a ÚČOV Ostrava - Přívoz

Dne 16. 9. jsme se zúčastnily další exkurze v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje pořádanou Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava. Společně s ostatními školami z Ostravského regionu, které se do soutěže zapojily, jsme navštívily Bochemii a.s. v Bohumíně a Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě - Přívoze.
14.09.2013

Přírodní rezervace Štěpán

V pátek 6. 9. 2013 se žáci septim a třetího ročníku zúčastnili exkurze do přírodní rezervace Štěpán pod vedením docenta Otakara Závalského. Rybník Štěpán byl vyhlášen přírodní rezervací v roce 1994.
27.08.2013

Soutěž Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje

V úterý 11. 6. 2013 jsme se v rámci soutěže Voda a životní prostředí Moravskoslezského kraje, pořádané Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, zúčastnily úvodního odborného semináře.
02.05.2013

Ekostopa školy

Ve školním kole středoškolské odborné činnosti se student sexty B rozhodl určit ekologickou stopu (ekostopu) školy za rok 2012, tedy hodnotu, která udává požadavky lidstva na ekosystém planety. Tato hodnota se udává v globálních hektarech (zn. Gha) a lze z ní vyčíst, kolik hektarů zemského povrchu spotřebuje jeden člověk.
29.03.2013

Exkurze do společnosti OZO Ostrava

Třídit! Třídit! Třídit! Takto lze bez nadsázky označit heslo, které by si měl osvojit každý z nás. Jak ale správně postupovat? Opravdu víme, co s odpady? Právě této problematice se ve dnech 25. a 26. 3. 2013 věnovali žáci sekund v Centru odpadové výchovy společnosti OZO Ostrava v rámci programu „Kam s ním?“.
25.03.2013

Mezinárodní den vody s Otevřenou vědou

Víte, že i voda má svůj svátek? Mezinárodní den vody byl stanoven na 22. březen. Důvodem je skutečnost, že na světě stále více lidí trpí nedostatkem pitné vody. Naše třída tercie A spolu s tercií B měla možnost zúčastnit se k Mezinárodnímu dni vody v areálu Vysoké školy báňské celého pásma přenášek a experimentů s touto životodárnou tekutinou.
18.11.2011

Ekokongres Ekologie Ostrava 2011

Dne 1. listopadu 2011 jsme se s paní profesorkou Pufferovou vydali do Hotelu Clarion v Zábřehu, kde se konal již 8. ročník ekokongresu pro střední školy s tématem „Ekologie Ostrava 2011“, který se věnoval problematice Moravskoslezského kraje a konal se pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslava Palase a ve spolupráci s předsedou Asociace krajů ČR JUDr. Michalem Haškem.
14.10.2011

Aragonitové jeskyně – Teplice nad Bečvou

V rámci projektu Praklíč se vybraní studenti kvarty A dne 13. 10. 2011 zúčastnili exkurze do Aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou.
 
01.06.2010

Ekologická studentská konference

V pátek 28. 5. 2010 proběhla na našem gymnáziu Studentská ekologická konference, určená pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajícím ročníkům nižšího gymnázia.
 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba