gyohavl.cz  en.gyohavl.cz  
Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-PorubaFAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY, PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO

Zpráva o činnosti v rámci sítě ASPnet

Gymnázium Olgy Havlové
ul. M. Majerové 1691
Ostrava – Poruba
708 00

Tel.: 595693821
Fax: 595693820
Email: reditel@gyohavl.cz,  pjotr-simanskij@post.cz


Jméno ředitelky školy
: Mgr. Jana Huvarová
Jméno osoby zodpovědné za ASPnet: Mgr. Petr Šimíček
 
Charakteristika školy:
 • osmileté gymnázium
 • v síti přidružených škol od roku 1997
   
Zaměření školy v rámci ASPnet: „Dodržování lidských práv“
 
Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:
Dlouhodobé projekty (realizované v průběhu celého školního roku)
 
“Holocaust – selhání lidskosti” - cílem je výchova k toleranci a varování před extremistickými politickými hnutími současnosti, studenti samostatně pracují s odbornou literaturou, s dokumentárními černobílými fotografiemi, získávají materiály z internetových stránek, na základě přečteného, spatřeného a vyslechnutého diskutují, předkládají své vlastní úvahy, sdělují své prožitky, součástí projektu je každoroční exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi a Březince, po příjezdu diskuse, reflexe.

„Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“ - studenti vyššího gymnázia pracují s odbornou literaturou, s dobovými prameny a texty (fotokopie autentických pramenů, soudních spisů a materiálů státní bezpečnosti, k jedné sérii politických procesů na Ostravsku), na jejich základě sami rozkrývají přípravy modelového politického procesu, setkávají se každoročně s politickými vězni (členy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů), naslouchají autentickým svědectvím a diskutují, zároveň se podílejí na přípravě středoškolské studentské konference.
 

Konkrétní akce


Naši studenti již pošesté na mezinárodní výměně ve Varšavě

Ve dnech 21. - 23. září 2017 se studenti naší školy zúčastnili VI. ročníku tradiční mezinárodní výměny s polskými studenty, koncipované jako intenzivní setkání s polskou historií a Varšavou. Zapojily se do ní sedmičlené skupiny studentů tří českých škol (Gymnázia Olgy Havlové, Střední umělecké škol, Jazykového gymnázia Pavla Tigrida) a tří polských středních škol.


Valné shromáždění sítě škol přidružených UNESCO

V Kroměříži se uskutečnilo ve dnech 25. – 26. září 2017 již XXIII. zasedání Valného shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO. Náš zástupce byl zvolen do desetičlenného Koordinačního týmu České sítě přidružených škol UNESCO pro období let 2017-2020. Můžeme tak intenzivněji promlouvat do koncepce a tematického směřování české sítě.


Ostravské setkání českých a polských studentů

Naši studenti se také letos účastnili druhé části šestého ročníku mezinárodní výměny s polskými studenty, která nabídla polským přátelům setkání s českou historií, Ostravou, jejími památkami a významnými historickými místy v okolí. Akce se konala v rámci projektu spolku PANT, který byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů Česko-polského fóra.


XIII. ročník Příběhů bezpráví

V listopadu se u nás na škole uskutečnil již XIII. ročník Příběhů bezpráví, které tradičně naše dějepravná komise organizuje v rámci partnerství s Člověkem v tísni.


Studentská konference "Ostrava v neklidném XX. století"

Naše gymnázium uspořádalo ve dnech 15. a 16. listopadu 2017 již XIV. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, letos zakomponovanou do oslav výročí 750 let první zmínky o Ostravě. Dvoudenní akce se konala s podporou Statutárního města Ostravy a ve spolupráci se spolkem PANT, Archivem města Ostravy, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě jako jeden z projektů Gymnázia Olgy Havlové v rámci sítě ASP UNESCO ČR.
Vše o konferenci najdete ZDE.


Připomínka Dne boje za svobodu a demokracii v Ostravské Nové radnici


Jako každoročně od počátku 90. let minulého století se konalo ve vstupní hale Nové radnice 16. listopadu 2017 slavnostní shromáždění k uctění připomínky Dne boje za svobodu a demokracii. Akci organizuje ostravská pobočka Konfederace politických vězňů ČR. Letos na setkání promluvil rovněž učitel Petr Šimíček.


Naše gymnázium zastupuje školy ASPnet v České komisi pro UNESCO

Během zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR konaného 23. listopadu 2017 v sekretariátu České komise pro UNESCO v Praze byl v jednokolové tajné volbě předsedou na období 2017 až 2020 zvolen Petr Šimíček. Předsedu Koordinačního týmu bude v prosinci ministr zahraničí jmenovat zástupcem českých škol ASPnet v národní České komisi pro UNESCO, což je pro naší školu poctou a uznáním její aktivní činnosti na poli lidskoprávní tematiky v celorepublikovém měřítku.


Historická exkurze do Osvětimi a návštěva Krakova

Ve dnech 20. - 21. února 2018 se v mrazivé temperatuře vydala skupina našich studentů, třeťáků a septimánů, na tradiční dějepravnou exkurzi do osvětimského tábora, františkánského kláštera v Harmenžích a starobylého Krakova. 

 

Předpokládaný výhled činnosti do budoucna

 • Stávající dlouholeté historické projekty v oblasti „Dodržování lidských práv“ budou rozvíjeny nadále (noví studenti, nové podněty, nová témata), osvědčily se, mají smysl, jsou studenty žádány.
 • Velmi pozitivní a povzbudivé ohlasy zúčastněných studentů i jejich učitelů potvrdily smysluplnost organizování studentských konferencí, na podzim 2018 s podporou MMO další dvoudenní konferenci (již patnáctou).
   


Podněty ke spolupráci mezi školami ASP na národní, případně i nadnárodní úrovni

 • Reflexe určitých dějinných procesů ve světle dodržování a porušování základních lidských práv.
 • Účast v mezinárodním projektu zaměřeném na studium moderních totalitárních systémů v etnicky smíšených regionech.
   

Petr Šimíček
koordinátor projektů ASP UNESCO

 

 

Naše gymnázium

Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
Adresa: Marie Majerové 1691
708 00 Ostrava-Poruba