Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Informatika

Informatika


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Petr Janík petr.janik@gyohavl.cz

 

Členové předmětové komise

Mgr. Ondřej Kartous ondrej.kartous@gyohavl.cz
Ing. Antonín Knápek, Ph.D. antonin.knapek@gyohavl.cz
Mgr. Zdeněk Martínek
zdenek.martinek@gyohavl.cz
Mgr. Andrea Valchařová andrea.valcharova@gyohavl.cz

 

Předmět Informatika patří mezi předměty povinné. Protože se jedná z velké části o praktický předmět, všechny třídy jsou dělené na dvě skupiny s maximálním počtem žáků 16. Výuka probíhá v jedné ze dvou specializovaných učeben vybavených dataprojektorem a žákovskými PC připojenými do školní sítě a na Internet.

Kapitoly "nové" informatiky

 • Informace - práce s informacemi, kódování a šifrování dat, číselné soustavy v IT, rozhodovací stromy a jejich měření, data, informace a jejich význam, komprese dat
 • Grafy a modelování - graf jak způsob zápisu informace, možnosti při zapisování grafů, orientovaný a neorientovaný graf, hledání cest
 • Informační systémy a hromadné zpracování dat - informační systémy okolo nás, jejich principy, fungování, stavba, přednosti a nedostatky informačních systémů, hromadné operace s daty - řazení, filtrování dat, trendy v datech
 • Algoritmizace - způsoby zapisování algoritmů (postupů), základní vlastnosti algoritmů, vývojové diagramy
 • Programování - zapisování algoritmů prostřednictví programovacího jazyka Python, řešení standardních i problémových úloh, krokování, testování a ladění vytvořených programů, práce se syntaktickými, běhovými a logickými chybami
 • Hardware, software, počítačové sítě, umělá inteligence - základní díly počítače a jejich sledované parametry, operační systémy a jejich využití, zlomové události vývoje hardwaru a softwaru, fungování počítačové sítě a její principy, princip strojového učení, aplikace umělé inteligence a její limity.
 • Bezpečnost počítačových zařízení a dat - způsoby útoků na počítačová zařízení, cíle útočníků, zabezpečení zařízení a dat, metody zálohování dat, systémový přístup k zabezpečení, digitální identita, datová schránka, digitální stopa

Seminář z IT je koncipován jako dvouletý kurz. Hodinová dotace je 2 hodiny týdně v předposledním a poledním roce studia. Doporučujeme jej zejména žákům, kteří chtějí studovat vysoké školy s technickým nebo ekonomickým zaměřením. Cílem semináře je rozšířit základní vědomosti z informatiky tak, aby je bylo možno uplatnit při dalším studiu na vysoké škole i v praxi. Náplní předmětu v prvním roce studia je osvojení si základů algoritmického myšlení a systematického přístupu k řešení úloh. Žáci zapisují své algoritmy v jazyce C#. Ve druhém roce semináře se studenti věnují prezentaci informací na internetu – tvorbě webových stránek v prostředích HTML, XHTML, CSS, PHP a také práci s MySQL.

Učebnice (doporučené, nepovinné)

Nižší gymnázium

 • VANÍČEK, J., ŘEZNÍČEK, P. Informatika pro základní školy 1. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0196-7.
 • VANÍČEK, J. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 2. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-0630-6.
 • VANÍČEK, J., MIKEŠ, R. Informatika pro základní školy a víceletá gymnázia 3. COMPUTER PRESS. ISBN 80-251-1082-6.
 • https://www.imysleni.cz

Vyšší gymnázium 

 • NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 1. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-60-4.
 • NAVRÁTIL, P. S počítačem nejen k maturitě. 2. díl. COMPUTER MEDIA. ISBN 80-86686-61-2.
 • https://www.imysleni.cz

 

Pro maturanty a zájemce o studium na VŠ

 • KLIMEŠ, C. Informatika pro maturanty a zájemce o studium na vysokých školách. ENIGMA. ISBN 978-80-89132-71-3.

Žákům nabízíme e-learningovou studijní oporu, která nejen pomáhá překonávat problémy se studijní látkou, ale zároveň vybízí k větší samostatnosti a kreativitě. Již od primy využíváme prostředí Google Classroom, ve kterém žáci naleznou potřebné materiály ke cvičení probíraného učiva a soubory ke zpracování, popř. náměty pro další úkoly. V prostředí Google Classroom také odevzdávají veškeré domácí úkoly, samostatné práce a testy.

Soutěže

V letošním školním roce opět proběhne školní kolo soutěže „Nebojte se MS OFFICE“ pro žáky vyšších ročníků gymnázia (kvinty - oktávy, 1. - 4. ročník). Vybraní žáci nás budou reprezentovat na XVII. ročníku regionální soutěže v MS OFFICE, kterou každoročně pořádá Mendelova střední škola v Novém Jičíně.

Žáci se mohou přihlásit do dalších tradičních soutěží - národní soutěž Bobřík informatiky (soutěž pro žáky prim - oktáv), národní soutěže pořádané firmou Microsoft "Office Aréna", "Prezentiáda" nebo různorodé soutěže v programování, ve kterých mohou předvést své vytvořené a jistě zajímavé programy.

Kromě jiného se mohou žáci zapojit do Matematické olympiády a to kategorie P nebo do soutěže Soutěž v programování, která je zaměřena na alogritmizaci a programování napříč všemi ročníky.

 

Kroužek "Psaní na klávesnici všemi deseti"

Tradičně nabízíme žákům kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“ pod vedením Mgr. Romany Vaňkové a Mgr. Andrey Valchářové. Žáci prim a sekund se snaží získat mistrnou klávesnicovou gramotnost prostřednictvím originální programované výuky ZAV. Po absolvování 400 cvičení by měli zvládnout více než 99 % plochy českého textu bez pohledu na klávesnici. Kroužek se koná dvakrát týdně a to v úterý a ve čtvrtek vždy 13:45 - 15:00 hodin.

 Informace k programu a soutěžím

 

Zpracoval Mgr. Petr Janík
září 2023

 

Datum konání: -
Chceš se naučit psát rychle a bez chyb na klávesnici všemi deseti naslepo? Získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, kterou využiješ nejen při studiu, ale také v budoucím zaměstnání? Pokud ano, tak právě pro tebe je určený tento kroužek!
Datum konání: 16. června 2023 -
INTERINFO ČR ve spolupráci se ZŠ Ilji Hurníka v Opavě již tradičně na konci školního pořádalo mistrovství ČR v psaní na PC. Do Opavy přijelo na soutěž 31 žáků základní školy nebo osmiletého gymnázia (pouze po 4. ročníky – kvarty).
Datum konání: 20. února 2023 - 31. května 2023
V únoru letošního roku se vybraní žáci společně s vyučujícími Kateřinou Kozlovou a Petrem Janíkem zúčastnili projektu evropské kosmické agentury ESA pod názvem Mission Zero.
Datum konání: 10. května 2023 -
Soutěž Office Arena dává žákům a studentům možnost otestovat své dovednosti v práci s aplikacemi Office a získat zpětnou vazbu pro další zlepšení.
Datum konání: 27. března 2023 - 28. dubna 2023
Datum konání: -
Tento rok jsem se účastnila Korespondenčního semináře z informatiky (zkráceně KSI), který je pořádán Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, konkrétně samotnými studenty. Jedná se o soutěž, která většinou probíhá od začátku září do konce března.
Datum konání: 1. února 2023 -
Ve středu 1. února 2023 se konalo ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior.
Datum konání: 30. listopadu 2022 -
Datum konání: 7. listopadu 2022 - 18. listopadu 2022
Do letošního ročníku tradiční soutěže se zapojilo 385 žáků. 33 % soutěžících získalo titul úspěšný řešitel.
Datum konání: 1. prosince 2022 -
Ve čtvrtek 1. prosince 2022 uspořádala Mendelova střední škola, Nový Jičín, Divadelní 4, pracoviště Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 15. ročník regionální soutěže Office 2022.
Datum konání: 16. září 2022 -
Dne 16. 9. 2022 se čtyři žáci sexty B zúčastnili programu ŠOPA VŠB-TUO Škola o programování a algoritmech. V dopoledních hodinách se žáci zapojili do přednáškových bloků na vybraná témata, odpoledne si pak vyzkoušeli různorodé metody programování v prostředí Python.
Datum konání: 3. června 2022 - 9. června 2022
Datum konání: 9. června 2022 - 10. června 2022
Ve dnech 9. a 10. června 2022 INTERINFO ČR ve spolupráci se ZŠ Ilji Hurníka v Opavě pořádalo 20. mistrovství ČR v psaní na PC. Soutěž ZAV Junior 2022 byla určena pro žáky základních škol nebo osmiletých gymnázií (pouze po 4. ročníky – kvarty).
Datum konání: 20. dubna 2022 - 21. dubna 2022
Datum konání: 28. února 2022 - 11. dubna 2022
V kooperaci světové organizace Intersteno a české Internetové školy ZAV se od 28. února do 11. dubna 2022 opět konala mezinárodní internetová soutěž INTERSTENO.
Datum konání: 25. března 2022 -
V pátek 25. 3. 2022 proběhlo na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava okresní kolo v soutěži v programování. Soutěž je určena žákům základních a středních škol, kteří si chtějí vyzkoušet své znalosti v některém z programovacích jazyků či programování mikrořadičů.
Datum konání: 14. března 2022 -
V úterý 22. 3. 2022 proběhlo na gymnáziu v Ostravě-zábřehu ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky, ve kterém se utkali nejúspěšnější žáci 3. a 4. ročníků SŠ a odpovídajících ročníků gymnázií z prvního národního kola soutěže.
Datum konání: 9. prosince 2021 - 11. prosince 2021
Ve dnech 9. a 11. 12. 2021 proběhla s podporou světové federace Intersteno mezinárodní soutěž ZAV-100 - Minutovky. Principem soutěže je absolvovat 25 jednominutových opisů textu z obrazovky ve zvoleném jazyce. Celkem se zúčastnilo 1 354 soutěžících z 10 zemí (mezi nimi ČR, SK, IT, LU, HR, TR).
Datum konání: 8. listopadu 2021 - 19. listopadu 2021
Od 8. do 19. listopadu byly učebny IKT maximálně využity. Do tradiční podzimní informatické soutěže se v letošním roce zapojilo 365 soutěžících.
Datum konání: 9. listopadu 2021 -
Jedno listopadové úterý mělo několik studentů možnost nahlédnout pod pokličku programování jednoduchých počítačových her. Nakonec dorazily pouze studentky, kterým se věnovala naše maturantka Adéla Popelková z oktávy A. Z níže uvedeného pohledu lektory je zřejmé, že se workshop povedl.
Datum konání: 9. listopadu 2021 -
Milí žáci, v podzimním období Vám nabízíme dva tříhodinové workshopy, které povede naše maturantka Adéla Popelková z oktávy A. Oba workshopy proběhnou na naší škole v učebně IKT. Minimální počet účastníků je pro každý workshop 7.
Datum konání: 16. dubna 2021 -
Chcete si zkusit vyjádřit svůj názor a přednést ho před odbornou porotou? Všem ukázat své schopnosti, nebo se naopak něčemu přiučit? Pak je Prezentiáda, celorepubliková soutěž v prezentačních dovednostech, právě pro vás!
Štítky:

Odborník z praxe ve výuce ICT

Datum konání: 28. 5. 2021

Ve školním roce 2020/21 jsme v rámci projektu EU „Šablony II - Odborník ve výuce“ realizovali zapojení odborníka z praxe do výuky IKT. Naši studenti tak měli možnost seznámit se s praktickým využitím počítačů při přípravě výroby za pomocí CAD/CAM systémů.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:44

Akce a reakce v primě

Datum konání: 16. 4. 2021

Chcete si zkusit vyjádřit svůj názor a přednést ho před odbornou porotou? Všem ukázat své schopnosti, nebo se naopak něčemu přiučit? Pak je Prezentiáda, celorepubliková soutěž v prezentačních dovednostech, právě pro vás!

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:43

Beseda IKT na aktuální téma kyberšikana

Datum konání: 12. 3. 2021 - 24. 3. 2021

Dne 12. 3. byla pro třídu 1.A připravena beseda o kyberšikaně. Pořádala ji paní profesorka Zuzana Hrušková a prezentovala paní profesorka Pavla Střílková. Pro třídu 1.B zajistil besedu na středu 24. 3. Petr Janík a prezentovala taktéž paní profesorka Pavla Střílková.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:42

„Zakousli“ jsme se do problémových úloh soutěže Bobřík informatiky

Datum konání: 9. 11. 2020 - 20. 11. 2020

Ve dnech 9. – 20. listopadu 2020 probíhala celostátní on-line soutěž Bobřík informatiky. I v letošním ročníku byla účast našich žáků vysoká.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:41

Kroužek Psaní na klávesnici všemi deseti

Také ve školním roce 2020/2021 nabízíme žákům prim, sekund a tercií kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“. Žáci v něm mohou získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je uplatnitelná při dalším studiu i práci.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:40

6. místo v ústředním kole Bobříka informatiky kategorii Senior

Datum konání: 28. 1. 2020

V úterý 28. ledna 2020 se konalo ústřední kolo Bobříka informatiky kategorie Senior.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:37