Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Charakteristika školy

Charakteristika školy

 • škola, která od roku 1996 se souhlasem tehdejšího prezidenta republiky nese čestný název „Gymnázium Olgy Havlové“
 • škola, která se v rámci intenzivní spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity stala fakultní školou
 • škola, která je od roku 1997 členem Asociace přidružených škol UNESCO
 • škola, která je kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků
 • škola se všeobecným zaměřením, jejíž absolventi jsou každoročně přijímáni na VŠ humanitního, technického, přírodovědného, ekonomického, uměleckého směru v ČR i v zahraničí
 • škola, která má v Ostravě nejdelší tradici a zkušenosti se vzděláváním dětí na nižším stupni víceletého gymnázia
 • škola, na níž lze studovat podle zájmu žáků a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí
 • škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami, všechny kmenové třídy jsou koncipovány jako multimediální učebny (počítač, dataprojektor, promítací plátno), konferenční centrum, moderní laboratoř chemie, fyziky a biologie, dvě učebny informatiky, odborná učebna fyziky, biologie, hudební a výtvarné výchovy, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly, multifunkční hřiště, workoutové hřiště
 • škola, jejíž žáci se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, studentské anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. eTwinning, Erasmus+, Das Bild der Anderen – e-mailová komunikace s němčináři z různých zemí světa), kroužky cizích jazyků, kroužek „Psaní všemi deseti“ a další, humanitární aktivity – adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni
 • škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže („Klokan“ a „Pythagoriáda“), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, studentské ekokonference, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.)
 • škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a Spolek Poznání při GOH
 • škola, která do výuky začleňuje exkurze regionálního i celostátního charakteru a připravuje poznávací zájezdy do zahraničí (Velká Británie, Francie, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Polsko, Španělsko) a cesty expedičního typu (Zakarpatská Rus, Rumunsko – Banát)
 • škola, jejíž žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád s postupem do celostátních kol
 • škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy
 • škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů (drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu
 • škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách
 • škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi žáky a učiteli a mezi žáky navzájem
 • škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a žákům bohatě zapojuje do projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty
 • škola s vlastní kuchyní a jídelnou (s chutnou a bohatou stravou), bufetem s pekárnou, kopírkou pro žáky
 • škola s moderním multifunkčním hřištěm a nově vybudovaným workoutovým hřištěm
 • škola ve velmi klidném prostředí, s dobrou dopravní dostupností MHD nebo na kole po cyklostezkách s možností uložit kola v kolárně

Studijní obory gymnázia

Kód Název oboru Forma Poznámka
79-41-K/41 Gymnázium (od 1.9.2009) denní - čtyřleté 1., 2., 3., 4. ročník
79-41-K/81 Gymnázium (od 1.9.2007) denní - víceleté primy, sekundy,tercie, kvarty, kvinty, sexty, septimy, oktávy

Obecná statistika (2021/2022)

 • Počet tříd: 20
 • Počet studentů: 583
 • Počet pedagogických pracovníků: 50
 • Počet nepedagogických pracovníků: 19
 • Vybavení školy: škola pavilonového typu (5 budov), jídelna, školní kuchyně, bufet, moderní multifunkční hřiště, zahrada

Specializované učebny

 • všechny kmenové třídy jsou vybaveny jako multimediální (počítač, dataprojektor, promítací plátno)
 • iPady ve výuce – využívají se ve výuce všech předmětů
 • dvě učebny informatiky
 • odborná učebna biologie, fyziky
 • laboratoř chemie, laboratoř fyziky
 • hudebna, výtvarný ateliér
 • 3D tiskárny
 • tři odborné multimediální jazykové učebny vybavené sluchátkovým systémem, 1 z nich zároveň ještě počítačem pro každého studenta
 • tělocvična, posilovna vybavená spinningovými koly
 • venkovní multifunkční hřiště, workoutové hřiště
 • vestibul s odpočinkovou zónou pro studenty, kopírka a PC pro studenty
 • bufet s vlastní pekárnou
 • kolárna (škola je dostupná po cyklostezkách)
 • atrium s přírodní zahradou

Špičkové vybavení přírodovědných laboratoří

 • laboratorní systém Vernier – umožňuje digitální zobrazování prováděných měření, měření přímo v terénu, např. pro přesné laboratorní rozbory vodního prostředí se zaměřením na znečištění vodních toků apod., využívá se při výuce fyziky, chemie a biologie
 • termokamera (zobrazení teplotních anomálií, které mohou poukazovat na plýtvání energií, konstrukční vady, problémy s vytápěním), částicová kamera MX-10 (unikátní vzdělávací pomůcka pro demonstraci ionizujícího záření a analýzu radioaktivních zdrojů), termovize (zařízení k pozorování nočního okolí), hvězdářské dalekohledy (pro pozorování vesmírných objektů, jako jsou hvězdy, mlhoviny, planety, Měsíc nebo Slunce)

Zvonění

0. hodina 7:10 - 7:55
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5A. hodina 11:45 - 12:30
5B. hodina 12:05 - 12:50
6. hodina 13:00 - 13:45
7. hodina 13:55 - 14:40
8. hodina 14:45 - 15:30
9. hodina 15:35 - 16:20