Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Preventivní programy > Dlouhodobá preventivní strategie

Dlouhodobá preventivní strategie

Preventivní strategie na období 2019 – 2027
Gymnázium Olgy Havlové, příspěvková organizace, Ostrava - Poruba

Aktuální legislativa (znění účinné od 25. 8. 2020)

Charakteristika školy

 • škola se všeobecným zaměřením
 • škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami
 • škola, jejíž studenti se mohou zapojit do celé řady volnočasových aktivit
 • škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže a olympiády
 • škola, při které je ustavena školská rada, studentská rada a sdružení Poznání
 • škola, která pořádá lyžařské, letní sportovní a adaptační kurzy
 • škola, která věnuje zvláštní pozornost prevenci sociálně patologických jevů (drogových závislostí, šikaně apod.) a výchově ke zdravému životnímu stylu
 • škola, která klade důraz na problematiku lidských práv v rámci projektů Asociace přidružených škol UNESCO a Jeden svět na školách
 • škola, jejíž prioritou je příznivé klima, přátelské a otevřené vztahy mezi studenty a učiteli a mezi studenty navzájem
 • škola, která se díky svým mimořádně aktivním učitelům a studentům bohatě zapojuje do projektové činnosti a spolupracuje s mnoha subjekty

Cíle prevence

Cílem naší školy je snížit četnost výskytu sociálně patologických žáků naší školy. Preventivní prací, dalším vzděláváním a důsledností se budeme snažit, aby se na naší škole nevyskytovaly problémy s drogami nebo šikanou. Pokud by se však vyskytlo podezření, škola ho nebude přehlížet a situaci řádně prošetří.

Škola se zaměří především na vytváření příznivého sociálního klimatu školy, na rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky, pedagogy a také žáky a pedagogy, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, na prevenci kouření a alkoholismu. Škola umožní žákům během jejich studia získat informace odborníků formou besed nebo přednášek zejména v oblasti zdravého životního stylu, sexuality, drogové závislosti, kriminality a práva, náboženského extremismu nebo terorismu, netolismu a gamblingu (dle aktuálních nabídek a možností).

Škola bude klást důraz na dobrou spolupráci školy a rodičů žáků. Bude včas rodiče informovat o případných výchovných nebo výukových problémech žáků, aby bylo možné řešit situaci hned v počátku. Rodiče budou mít stále k dispozici přehled známek svých dětí v elektronickém systému školy, budou včas informováni o třídních schůzkách.

K dosažení výše stanovených cílů bude škola využívat různé metody (např.: interaktivní, prožitkové, sebezkušenostní, …) a formy (výjezdní, v rámci výuky, besedy, přednášky, v rámci volného času žáků,…).

Realizace

1. Spolupráce s pedagogickým sborem

a. Seznámení ŘŠ s podrobnostmi preventivního programu školy

Zaměření programu:

Program vychází ze zájmu a potřeb studentů. Je zaměřen na věkovou kategorii mezi 12.-18. rokem, značná část aktivit je věnována mladším studentům (12 až 15 let). Do projektu je zařazena i prevence sociálně patologických jevů – šikana, záškoláctví, vandalismus, drogové závislosti, krádeže.
Problematika prolíná i učivem tělesné výchovy, základů společenských věd, biologie, výtvarné výchovy. Cílem je naučit mladé lidi předcházet problémům, zvládat různé životní situace a konflikty, vést k zodpovědnosti za své jednání a hodnotnému využívání volného času.

b. Proškolení pedagogických pracovníků v problematice soc. patol. jevů - diagnostika, řešení, prevence

 • kyberšikana, rizikové chování na sítích
 • šikana, vztahy v kolektivu
 • drogy /alkohol, cigarety/
 • trestná činnost
 • záškoláctví

2. Spolupráce s rodiči

a. Proškolení rodičů v problematice rizikového chování - aktuální situace, diagnostika, řešení, prevence formou besed a přednášek

 • kyberšikana, rizikové chování na sítích
 • šikana, vztahy v kolektivu
 • drogy /alkohol, cigarety/

b. Konzultace, krizová intervence

 • ve spolupráci s VP, TU a ŘŠ poskytovat žákům a jejich rodičům konzultace v problémech soc. patol. projevů chování

c. Seznámení rodičů s ŠMP

 • osobní představení se ŠMP na třídních schůzkách rodičům
 • informace na webových stránkách školy
 • termín konzultačních hodin
 • označení kabinetu ŠMP, telefon
 • Den otevřených dveří
 • informace o ŠMP umístit na nástěnku ŠMP a do vestibulu školy

d. Třídní schůzky a konzultace

3. Aktivity pro žáky - specifická a nespecifická prevence

a. Volnočasové aktivity

b. Kroužky

c. Individuální práce

 • konzultace
 • individuální terapie / školní psycholog /
 • výchovné komise

Spolupráce s jinými institucemi

 • PPP Ostrava
 • Městská Policie
 • Policie ČR
 • Krizové centrum pro děti a rodinu
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Probační a mediační služba ČR
 • Linka důvěry
 • Renarkon o.p.s.
 • Fond ohrožených dětí
 • lékaři /pediatři, psychiatři/

Ostrava, září 2021 (aktualizováno)

Mgr. Jarmila Kučerová